รายการการเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายการส่งเรียกเก็บหุ้นหนี้ประจำเดือนสมาชิกสมทบ

ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ม.ค.62
ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
9101 สมทบ รพ.กุดข้าวปุ้น
9102 สมทบ รพ.เขมราฐ
9103 สมทบ รพ.เขื่องใน
9104 สมทบ รพ.โขงเจียม
9105 สมทบ รพร.เดชอุดม
9106 สมทบ รพ.ตระการพืชผล
9107 สมทบ รพ.ตาลสุม
9108 สมทบ รพ.นาจะหลวย
9109 สมทบ รพ.น้ำยืน
9110 สมทบ รพ.บุณฑริก
9111 สมทบ รพ.พิบูลมังสาหาร
9112 สมทบ รพ.โพธิ์ไทร
9113 สมทบ รพ.ม่วงสามสิบ
9114 สมทบ รพ.วารินชำราบ
9115 สมทบ รพ.ศรีเมืองใหม่
9116 สมทบ รพ.สำโรง
9117 สมทบ รพ.ทุ่งศรีอุดม
9118 สมทบ รพ.สิรินธร
9119 สมทบ รพ.ดอนมดแดง
9120 สมทบ รพ.นาตาล
9121 สมทบ สสอ.กุดข้าวปุ้น
9122 สมทบ สสอ.เขมราฐ
9123 สมทบ สสอ.เขื่องใน
9124 สมทบ สสอ.โขงเจียม
9125 สมทบ สสอ.เดชอุดม
9126 สมทบ สสอ.ตระการพืชผล
9127 สมทบ สสอ.ตาลสุม
9128 สมทบ สสอ.นาจะหลวย
9129 สมทบ สสอ.น้ำยืน
9130 สมทบ สสอ.บุณฑริก
9131 สมทบ สสอ.พิบูลมังสาหาร
9132 สมทบ สสอ.โพธิ์ไทร
9133 สมทบ สสอ.ม่วงสามสิบ
9134 สมทบ สสอ.เมืองอุบลฯ
9135 สมทบ สสอ.วารินชำราบ
9136 สมทบ สสอ.ศรีเมืองใหม่
9137 สมทบ สสอ.สำโรง
9138 สมทบ สสอ.สิรินธร
9139 สมทบ สสอ.ดอนมดแดง
9140 สมทบ สสอ.ทุ่งศรีอุดม
9141 สมทบ สสอ.นาเยีย
9142 สมทบ สสอ.นาตาล
9143 สมทบ สสอ.เหล่าเสือโก้ก
9144 สมทบ สสอ.สว่างวีระวงศ์
9145 สมทบ สสอ.น้ำขุ่น
9146 สมทบ รพ.50พรรษา
9147 สมทบ สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี
9148 สมทบศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5
9149 สมทบ ศูนย์อนามัยที่ 10 (ลูกจ้างชั่วคราว)
9150 สมทบ ศูนย์อนามัยที่ 10 (พนักงานราชการ)
9151 สมทบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
9152 สมทบ โรงพยาบาลมะเร็ง
9153 สมทบ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
9154 สมทบ ข้าราชการบำนาญ
9155 สมทบ วิทยาลัยพยาบาลอุบลฯ
9156 สมทบ รพ.น้ำขุ่น
9157 สมทบ รพ.นาเยีย
9158 สมทบ รพ.เหล่าเสือโก้ก
9159 สมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
9160 สมทบ รพ.สว่างวีระวงศ์
9161 สมทบ ว.การสาธารณสุขสิรินธร อบ.
9171 สมทบ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อุบลฯ