ก่อตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2518 โดยคณะผู้ก่อการ 12 ่ทาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่มวลสมาชิก

......