ออมทรัพย์ทั่วไป     2.60% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.10% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     2.90% ต่อปี


เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       22.50