ระบบตรวจสอบขอ้มูลสมาชิกด้วยตัวเอง

SMART COOPUBON WEP APPLICATION DATA (SCAD)

 
 
เข้าสู่ระบบ(ลงทะเบียนขอรหัสผ่านแล้ว)

 

USERNAME(เลขสมาชิกสหกรณ์ 5หลัก เช่น 00012)
PASSWORD(รหัสผ่านที่กำหนด)